× Error image ... Error image ...
Facebook
property of

Monitoring

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci:

 

 1. Państwa wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu utrwalonych na kamerach monitoringu wizyjnego,
 2. podawanych na recepcji budynku imienia i nazwiska, nazwy firmy,
 3. pozostałych danych osobowych zawartych w dokumentach ze zdjęciem, okazywanych do wglądu, bez prawa kopiowania, w celu ewentualnej weryfikacji tożsamości osoby przez ochronę na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia),

w ramach obszaru właściwego budynku, należącego do kompleksu Empark Mokotów Business Park, na który składają się budynki:

 1. ORION – ul. Postępu 18b
 2. SIRIUS – ul. Postępu 18a
 3. NEPTUN – ul. Postępu 18
 4. TAURUS – ul. Wołoska 5
 5. MERCURY – ul. Wołoska 3
 6. MARS – ul. Wołoska 7
 7. SATURN – ul. Domaniewska 41
 8. GALAXY – ul. Domaniewska 41a
 9. JUPITER – ul. Domaniewska 41b

 

w Warszawie, każdy z osobna zwany indywidualnie (Budynkiem), jest MBP I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264532 (Administrator).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie Budynku, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 odpowiednio lit. f) oraz d) Rozporządzenia UE 2016/679 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

Obszar Budynku objęty monitoringiem przez Administratora:

 1. drzwi wejściowe do Budynku;
 2. korytarze/lobby ogólnodostępne w Budynku;
 3. hole wind ogólnodostępnych Budynku na parterze;
 4. otoczenie Budynku: parking wewnętrzny i zewnętrzny, wjazdy do Budynku, strefa dostaw, wewnętrzne drogi dojazdowe.

 

Przetwarzane Państwa dane osobowe udostępniane są w zakresie danych, o których mowa w:

 1. pkt 1)-3) – IMMOFINANZ Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 289401: jako spółce w koncernie IMMOFINANZ zapewniającej wsparcie zarządcze, administracyjne oraz doradztwo prawno-księgowe na rzecz podmiotów z grupy IMMOFINANZ mających siedzibę na terytorium Polski, w tym Administratora;
 2. pkt 1)-2) – MVGM Property Management Poland Sp. z o.o., KRS 0000786647: zarządcy Budynku;
 3. pkt 1)-3) – Solid Security sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 98627: zapewniającej ochronę osób i mienia na terenie Budynku;
 4. pkt 1) – firmom instalującym i serwisującym urządzenia infrastruktury monitoringu na terenie Budynku, w tym Przedsiębiorstwu Projektowemu, Budowlanemu i Handlowemu „Bestcon” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 111621;

 

Państwa dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są do 30  dni od nagrania, a następnie usuwane. W przypadku zwrócenia się w tym okresie przez uprawnionego z uzasadnionym żądaniem dostępu do nagrania, nagranie objęte żądaniem zostanie w celach dowodowych utrwalone na odrębnym nośniku i przechowane do czasu przekazania sądowi lub innemu organowi publicznemu bądź przedawnienia roszczeń związanych z incydentem utrwalonym nagraniem. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt 2), przechowywane są przez recepcję nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z celu przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dochodzić przysługujących Państwu praw związanych z ochroną Państwa danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje mogą Państwo pod adresem internetowym: http://www.IMMOFINANZ.com/dsgvo lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi najemcy